Simulador de terminis

Seleccioneu els paràmetre necessaris per a la simulació
Us permetrà determinar de forma fàcil la data de finalització del termini per presentar l’autoliquidació. La data d’inici del còmput o meritació és el dia de celebració de l’acte o contracte.