Formulari per a consultes

Contacte
Aquest formulari és només per a consultes relacionades amb els tributs que gestiona l'Agència Tributària de Catalunya. Per a queixes i suggeriments cal adreçar-se a l'Oficina del Contribuent.

Avís Legal
L’Agència Tributària de Catalunya garanteix als usuaris de la pàgina web la confidencialitat de la informació tractada en aquesta pàgina en els termes establerts per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (en endavant LOPD), amb les mesures de seguretat necessàries i adequades al tipus de dades personals, d’acord amb el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual es desenvolupa la LOPD. L’Agència Tributària de Catalunya, com a responsable del fitxer, podrà revelar a les autoritats públiques competents les dades de caràcter personal dels usuaris i qualsevol altra informació que estigui en el seu poder només quan li sigui requerida de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada cas.

En aquesta web se sol·liciten dades de caràcter personal que seran objecte de tractament automatitzat i incorporades al fitxer anomenat “Queixes i Suggeriments”. Aquest fitxer és responsabilitat de l’Agència Tributaria de Catalunya la qual implementarà les mesures de seguretat corresponents al tipus de dades que es demanen per tal de protegir la seva confidencialitat.

L’Agència Tributaria de Catalunya, com a responsable dels seus fitxers, considera que quan l’usuari accepta enviar les seves dades a través dels diferents formularis que conté aquesta pàgina web, està donant expressament la seva autorització i consentiment per a la incorporació d’aquestes dades al nostre fitxer automatitzat, encara que amb caràcter revocable i sense efectes retroactius, i accepta les condicions del tractament expressades a continuació.