Avís legal i de seguretat

Avís legal:

Aquest web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, les imatges, el so i qualsevol altre material, són propietat de l'Agència Tributària de Catalunya o de tercers que n'han autoritzat l'ús.

De forma especial, queda prohibida tot tipus de còpia, reproducció, distribució i ús - en qualsevol mitjà - de les imatges, logotips o altres signes identificatius de l’Agència Tributària de Catalunya. La informació que es facilita a aquesta pàgina no pot ser objecte per part dels usuaris de venda o cessió, sota cap concepte, incloent-hi la gratuïta.

L’usuari es compromet a utilitzar aquest servei sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il·lícites o il·legals, que infringeixin els drets de l’Agència Tributària de Catalunya o de tercers, o que puguin atemptar contra les normes vigents.

Les comunicacions que faci l’usuari del web que continguin dades de caràcter personal, es faran mitjançant un sistema de comunicació "entorn segur ", establert amb l’objectiu de garantir, en la mesura del possible, la confidencialitat de la informació i la intimitat personal dels usuaris. Aquest sistema permet criptografiar la informació transmesa entre l’usuari i l’Agència Tributària de Catalunya. L’usuari pot verificar si es troba en un "entorn segur" amb un cadenat tancat que apareixerà a la part inferior de la pantalla.

La informació administrativa facilitada a través d’aquest web no substitueix la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals i dels actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials, l’edició oficial dels quals és l’únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut.

L’Agència Tributària de Catalunya no serà responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços o que provingui de fonts alienes a aquesta Administració.

L'Agència Tributària de Catalunya es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i se nse necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions sobre la informació continguda en el seu portal o en la seva configuració o presentació.

Privacitat: política de protecció de dades de caràcter personal.

L’Agència Tributària de Catalunya garanteix la confidencialitat de les dades personals que es faciliten a través de les pàgines d'aquest web en el termes establerts per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), implementant les mesures de seguretat necessàries i adequades al tipus de dades personals, d'acord amb el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Les dades que es requereixin seran les estrictament necessàries, adequades i pertinents per a la finalitat per a la qual es recullin i seran sotmeses a un tractament automatitzat.

A cada pàgina que contingui formularis que recullin dades de caràcter personal, s'informarà, de manera expressa, de l'existència d'un fitxer o tractament de dades de caràcter personal, de la finalitat de la seva recollida i de les persones destinatàries de la informació, de les possibles cessions de dades, de la identitat i adreça del responsable del fitxer, així com de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre aquestes dades i la manera d'exercir-los.

En cas que en algun formulari que reculli dades de caràcter personal no s'explicitin aquests drets o la manera d'exercir-l os, podeu comunicar-ho a l’Agència Tributària de Catalunya, situada al carrer Fontanella, 6, 08010 Barcelona per tal d’esmenar-lo i donar resposta a la vostra petició.

D'altra banda, les galetes (cookies) s'utilitzen únicament amb finalitats estadístiques, ja que proporcionen informació rellevant als responsables del portal per millorar el servei a la ciutadania.

Avís de seguretat:

L’Agència Tributària de Catalunya adverteix de possibles intents de frau a través d'Internet i recorda que la millor mesura de seguretat és la prevenció dels usuaris davant comunicacions sospitoses i agraeix la ràpida col·laboració per informar d'aquest tipus de fraus.

L’Agència Tributària de Catalunya no sol·licita mai per correu electrònic informació confidencial, econòmica o personal, ni números de compte, ni números de targeta dels contribuents, tampoc no paga mai devolucions amb càrrec a targetes de crèdit ni tampoc cob ra mai cap import pels serveis que ofereix.

En cas de dubte sobre l'autenticitat de qualsevol correu electrònic o lloc d'Internet que afirmi estar remès o ser propietat de l’Agència Tributària de Catalunya, contacti amb nosaltres per verificar-ne l'autenticitat.