Quines autoliquidacions poden presentar-se telemàticament?

​​1. Les corresponents a l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats:
   - Model 600, per autoliquidar l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats. 
     Més informació: Particularitats de la presentació del model 600 (transmissions patrimonials)

   - Model 620, per autoliquidar la compravenda de determinats mitjans de transport usats.
    Més informació: Particularitats de la presentació del model 620 (transmissions de vehicles)    

2. Les corresponents a l’impost sobre successions i donacions
    - Model 660-650 (successions)
    - Model 651 (donacions)   
    - Model 652 (assegurances sobre la vida)
    - Model 653 (consolidació de domini)
     Més informació: Particularitats de la presentació dels models 660-650, 651, 652 i 653


3. Les corresponents a l’impost sobre les estades en establiments turístics:

   - Model 950, per autoliquidar les estades en establiments turístics 
   - Model 940, creuers 

4. Les que corresponen a tributació sobre el joc 
   - Model 040 (rifes, tómboles i combinacions aleatòries)
   - Model 042 (apostes)
   - Model 043 (sales de bingo)
  
- Model 044 (casinos)
   - Model 045 (màquines)
5. Les relatives a l'impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques 
   - Model 500
6. Les que corresponen a l'impost sobre els habitatges buits
   - Model 510
 
7. Les relatives a l'impost sobre l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera produïda per la indústria  
  - Model 980

8. Les relatives a l'impost l’emissió d’òxids de nitrogen a l’atmosfera produïda per l’aviació comercial
  - Model 990