Simulador del valor mínim a declarar en les transmissions de béns immobles

22/09/2016

L'Agència Tributària de Catalunya ha habilitat un simulador que permet consultar quin és el valor mínim que cal a declarar en les transmissions de béns immobles, d'acord amb la Instrucció de comprovació de valors que l'Agència publica anualment.

L'accés al simulador es pot fer amb identificació digital o sense. Si la simulació es fa sense haver-se identificat, el càlcul d'aquest valor mínim, que s'obté a partir de la referència cadastral de l'immoble, té efectes merament informatius.

Per obtenir el certificat corresponent cal accedir al simulador amb identificació digital i detallar les dades de la persona adquirent. El certificat té validesa per a transmissions efectuades fins al 31 de desembre de l'any en curs, sempre que l'ATC disposi de les dades actualitzades del cadastre; en cas contrari la validesa és d'un mes. Les transmissions de béns immobles  que aportin aquest certificat no seran objecte de comprovació prioritària, si bé l'Administració es reserva el dret de verificar els elements i circumstàncies que consideri oportuns.

El valor que s'obté amb el simulador  s'ha calculat sobre el 100% de la plena propietat i no és vàlid en els casos següents:

- Quan el valor cadastral no reflecteix la realitat física o urbanística de l'immoble.

- Si es tracta d'un immoble que abans del requeriment de l'Administració no havia estat declarat.

- Quan es tracta d'un bé singular de valor superior a 1.000.000 d'euros, sempre que tingui especials característiques constructives, tipològiques, arquitectòniques, representatives, històriques o culturals que li atorguin aquesta singularitat.

 
 - Accés al simulador (sense identificació digital)
 - Accés al simulador (amb identificació digital)
 - Guia pràctica del simulador
 ​